NET METERING - NET BILLING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Το μέλλον για τη μέθοδο παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις, βρίσκεται στο Net Metering.

Τι είναι το Net Metering ή Ενεργειακός συμψηφισμός

Είναι ο νέος τρόπος αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία που είχε η μέθοδος αυτή σε χώρες της Ευρώπης και Αμερικής.
Οι οικιακοί καταναλωτές που θα εγκαταστήσουν, συνήθως μικρές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως ένα φ/β σύστημα 5-10 KW), μπορούν να συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν με αυτή που καταναλώνουν.
Η σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη.

Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από αυτή που καταναλώνεται, τότε ο καταναλωτής πιστώνεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας την περίσσεια ενέργεια σε χρονικό ορίζοντα τριετίας.

Στην αντίθετη περίπτωση, δλδ. αν καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που παράγεται, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με τη διαφορά.

Στην πράξη, δηλαδή, ο καταναλωτής πληρώνει μόνο για την ενέργεια που κατανάλωσε μείον την ενέργεια που παρήγαγε και αυτό ονομάζεται Net Metering.

Ένα Φ/Β σύστημα ισχύος 5 kW το οποίο παράγει ετησίως 6.500 – 7.500 kWh (ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης) καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια μιας τυπικής κατοικίας. Μια τέτοια κατοικία πληρώνει για ρεύμα περίπου 1.000 € ετησίως (σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται οι λοιπές χρεώσεις όπως δημοτικά τέλη, φόροι, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ κτλ.).

Το Net Metering εκτός από τις κατοικίες, έχει πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β, όπως κτίρια γραφείων, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές εγκαταστάσεις (θερμοκήπια, αντλίες νερού, κτλ.), όπου σε συνδυασμό με το φορολογικό πλαίσιο (ΦΠΑ και αποσβέσεις), καθιστούν αυτές τις επενδύσεις ακόμα πιο ελκυστικές, καθώς ο χρόνος απόσβεσης τους μειώνεται περισσότερο.

Μια τέτοια επένδυση επομένως (με σημερινές τιμές) έχει χρόνο απόσβεσης που κυμαίνεται από 3 έτη (επιχειρήσεις) έως 8 έτη (κατοικίες), χωρίς να υπολογίζονται οι μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, που σε περίπτωση που αυτό συμβεί, σημαίνει ακόμη πιο γρήγορη απόσβεση.

Οι περισσότεροι καταναλωτές νομίζουν ότι το κόστος προμήθειας της κιλοβατώρας για οικιακό τιμολόγιο είναι της τάξης των 12- 14 λεπτών. Εάν όμως γίνει αναλυτικός υπολογισμός κόστους ανά τετράμηνο, θα διαπιστώσουν με έκπληξη ότι το πραγματικό κόστος κυμαίνεται – ανάλογα φυσικά με την κατανάλωση – μεταξύ των 0,16 € με 0,22 € ανά κιλοβατώρα.

Επίσης το Net Metering, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αυξήσει την κατανάλωσή του, προκειμένου να καλύψει και άλλες ανάγκες του, όπως την θέρμανση και την ψύξη. Για παράδειγμα, θα μπορεί να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας, που καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου νόμου 5037/2023 είναι οι εξής :

(Αναμένεται ΚΥΑ για την έναρξη ισχύος του)

 • Προωθεί τη μέθοδο ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, δηλ.την αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο (NET-BILLING), χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, με δυνατότητα όμως πώλησης της πλεονάζουσας ενέργειας, διευρύνοντας τα όρια εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β σταθμού και παρέχοντας τη δυνατότητα εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing).
 • Θέτει όρια στον ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).
 • Θεσπίζει, για πρώτη φορά, την αυτοκατανάλωση από κοινού, διευκολύνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες (τόσο για οικιακούς, όσο και για εμπορικούς καταναλωτές).

NET-BILLING ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Χωρίς ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β σταθμού.
 • Αίρεται ο περιορισμός της πώλησης κατ’ ανώτατο όριο 20% της ετησίας παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ και δίνεται η δυνατότητα πώλησης του συνόλου της πλεονάζουσας ενέργειας που δεν καταναλώνεται, με τιμή που θα καθοριστεί με Υπουργική απόφαση.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης (μπαταρία), αυξάνεται το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (προς όφελος του αυτοπαραγωγού), η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης, δεν μπορεί να ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού.
 • Μια επιχείρηση μπορεί να κάνει VIRTUAL NET-BILLING, είτε μόνη της, είτε συμμετέχοντας σε Ενεργειακή Κοινότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης.

NET-METERING ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Ισχύς φωτοβολταϊκού μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης, με ανώτατο όριο τα εκατό (100) (kW) ανά παροχή κατανάλωσης.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης (μπαταρία), η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης, δεν μπορεί να ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού.
 • Δεν εφαρμόζεται εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός VIRTUAL NET METERING για εμπορικούς καταναλωτές.

ΟΙΚΙΑΚΟ NET-METERING

 • Ισχύς φωτοβολταϊκού μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης, με ανώτατο όριο τα δέκα (10) κιλοβάτ (kW) ανά παροχή κατανάλωσης.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης, η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε kVA), δεν ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού (σε kW).
 • Δεν εφαρμόζεται εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός για οικιακούς καταναλωτές, εκτός αν γίνουν μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών ή Ενεργειακής Κοινότητας του ν. 4513/2018.
Scroll to Top